Področja dela

Civilno pravo

Civilno pravo


Nudimo vam svetovanje in zastopanje na vseh področjih civilnega prava. Naše storitve obsegajo pravno svetovanje s področja obligacijskega prava, stvarnega prava, dednega in družinskega prava.

Poskrbimo za pripravo in pregled pogodb, sporazumov, poravnav, pravnih mnenj in drugih listin oz. dokumentov ter pripravo in vlaganje tožb, pravnih sredstev in drugih vlog v sodnih in upravnih postopkih ter zastopanje strank v teh postopkih. Opravljamo tudi poizvedbe, pridobimo izpise in potrdila iz uradnih evidenc ter zastopamo stranke v postopkih za vpis v različne registre.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo


Na področju prava družb vam ponujamo pravne storitve pri ustanavljanju, upravljanju in likvidaciji družb. Svetujemo vam in vas zastopamo pri prenosih poslovnih deležev, izvedbah skupščin, prevzemih in združitvah ter pri izvedbi statusnih sprememb gospodarskih družb.

Za gospodarske družbe in zavode ter društva pripravljamo ustanovne akte, statute in druge organizacijske akte. V sodelovanju s preverjeno ekipo zunanjih sodelavcev pa izvajamo tudi skrbne preglede poslovanja in vam svetujemo v postopkih združitev in prevzemov.

Delovno pravo

Delovno pravo


Delodajalcem nudimo pravne storitve pri pripravi in spremembah splošnih in individualnih aktov s področja delovnega prava in varstva osebnih podatkov. Naše storitve vključujejo tudi pripravljamo pogodbe o zaposlitvah, pogodbe o izobraževanju in pogodbe o štipendiranju ter svetovanje v postopkih prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi.

Vodimo delavnopravne postopke pri delodajalcih in jih zastopamo v delovnopravnih individualnih in kolektivnih sporih pred pristojnimi sodišči.

Pravdni in upravni postopek

Pravdni in upravni postopek


Nudimo vam zastopanje v pravdnih postopkih na vseh stopnjah sojenja, v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS, v upravnih postopkih, vključno z zastopanjem pred inšpekcijskimi organi in v upravnih sporih.

Naše storitve obsegajo tudi zastopstvo v nepravdnih postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, za določitev odškodnine, v stanovanjskih zadevah, v postopkih za ureditev razmerij med solastniki, v postopkih za delitev stvari in skupnega premoženja ter v postopkih za ureditev meje in dovolitev nujnih poti.

Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo


Nudimo vam pravne storitve pri nakupu in prodaji nepremičnin ter ustanovitvi in prenehanju služnostnih pravic na nepremičninah. Naše storitve obsegajo tudi svetovanje in zastopstvo v postopkih za vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb ter v postopkih za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča.

Naše storitve vključujejo tudi svetovanje in zastopanje v postopkih za zavarovanje terjatev z ustanovitvijo zastavne pravice.

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo


Nudimo vam pravne storitve na področju svetovanja v postopkih za izvedbo finančnega prestrukturiranja ter svetovanje in zastopanje v postopkih prisilne poravnave, likvidacije in stečajnih postopkih nad pravnimi osebami, podjetniki in potrošniki.

Naše storitve vključujejo tudi pripravo in vlaganje prijav terjatev ter pravnih sredstev v insolvenčnih postopkih.

Pravo intelektualne lastnine in avtorsko pravo

Pravo intelektualne lastnine in avtorsko pravo


Nudimo vam svetovanje s področja intelektualne lastnine in avtorskega prava in pravno ravstvo avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine. Naše storitve vključujejo tudi pripravo pogodb s področja avtorkega prava in prava intelektualne lastnine.

Potrebujete vrhunsko pravno pomoč?

Mi vam nudimo celovito pravno rešitev, oblikovano na podlagi vaših želja ter našega bogatega znanja in dolgoletnih izkušenj.